Work Experience Blog: Mollie Jenkins | Dance House Wales
Image of dancers working on Rugbi, standing ina line at the back with their backs to the camera and the director on the floor looking up at them and then a picture of Molly next to that. Blonde hair

Work Experience Blog: Mollie Jenkins

Diwrnod 1

Ar hyn o bryd, rwy’n aelod o sawl grŵp dawns: Cwmni Dawns Ieuenctid Spark, cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy ac rwyf wedi bod yn gydymaith CDCCymru ers blwyddyn. Rwy’n ddawnsiwr cyfoes awyddus ac mae gen i ddiddordeb yn y ffordd mae CDCCymru yn gweithio.

Cychwynnais y bore drwy ymuno yn un o ddosbarthiadau’r cwmni gyda Matteo Marfogila, a oedd yn heriol, ond roedd cael bod yn rhan ohono’n gyffrous. Roedd yn ddiddorol gweld y gwahaniaeth rhyngddo â dosbarthiadau’r Cymdeithion, ond eto’n cyfuno llawer o nodweddion tebyg.

Yna, roeddwn yn gallu gwylio ymarferion y cwmni ar gyfer y gwaith newydd ‘Rygbi’, wedi ei goreograffu gan y Cyfarwyddwr Artistig Fearghus Conchuir. Roeddwn yn chwilfrydig i weld sut roedd y gwaith am lwyddo i gyfleu rygbi a dawns gyfoes. Roedd yn ddiddorol gweld defnydd o fyrfyfyr a chyswllt o fewn y gwaith. Yna, aeth y cwmni ymlaen i drafod eu gyrfaoedd a sut y cefnogwyd nhw gyda’u datblygiad dawns. I mi, roedd hyn yn ddifyr ac yn ysbrydoledig. Rwyf wedi cael diwrnod gwych ac edrychaf ymlaen at weld y gwaith yn datblygu yn ystod yr amser y byddaf yn ei dreulio gyda CDCCymru.

 

Diwrnod 2

Dechreuodd y bore gyda dosbarth cyfoes dan arweiniad Laila a oedd yn waith caled ond yn llawer o hwyl. Ar ôl hyn, gofynnwyd i'r dawnswyr weithio mewn parau a gwneud tasg yn seiliedig ar waith byrfyfyr gan ddefnyddio gwaith cyswllt. Roedd yn rhaid iddynt ymateb i gyffwrdd ac amrywio eu ffocws i weld sut y byddai hynny'n effeithio ar eu symudiad. Gallwn weld sut roedd yr ymarfer hwn yn eu helpu gyda'u darn ac yn caniatáu i'r dawnswyr archwilio eu symudiad yn fwy manwl. I mi, roedd yn ddiddorol gweld pa mor bwysig yw eich mynegiant wyneb o fewn darn a sut y gall greu awyrgylch mor wahanol, gyda Fearghus yn annog mynegiadau cymaint â phosibl.

Wedi hynny roedd y dawnswyr yn ymarfer rhan o'u darn yn seiliedig ar waith cyswllt. Roedd yr adran hon yn ymddangos yn bwerus. Roeddwn i'n hoffi sut roedd yr arddull dawns haniaethol / gyfoes yn cael ei chymysgu â symudiadau rygbi gwahanol. Roedd hyn yn caniatáu i mi, fel aelod o'r gynulleidfa, ddilyn thema'r darn yn hawdd a dal i fwynhau'r dawnsio anhygoel ochr yn ochr. Yna dangosodd Fearghus ddetholiad o ddelweddau i'r dawnswyr i ysbrydoli eu symudiad ac i ddangos yr ystyr y tu ôl i'r darn. Mae hwn wedi bod yn ddiwrnod diddorol iawn i mi, i gymryd rhan yn y dosbarth a chael cipolwg go iawn ar sut mae'r dawnswyr yn gweithio. Rwyf wedi mwynhau heddiw ac rwy’n edrych ymlaen yn arw i ymuno â CDCymru yfory.

 

Diwrnod 3

Dechreuodd y bore ‘ma, yn debyg i ddoe, gyda dosbarth dawns gyfoes wedi ei harwain gan Laila, a oedd yn rhoi sylw i dechneg a chymalau symudiadau. Fe wnes i fwynhau dysgu coreograffi Laila gan ei fod yn gyffrous ond eto’n heriol. 

Ar ôl hynny, roedd Fearghus eisiau i’r dawnswyr dreulio amser yn gweithio ar fyrfyfyrio o fewn eu darn. Roedd yn hynod o ddiddorol gweld sut oedd y dawnswyr yn medru gweithio mor dda fel tîm wrth fyrfyfyrio gyda’i gilydd a sicrhau bod pawb yn ddiogel. Nid wyf wedi cael profiad hyd yma o ddefnyddio  byrfyfyrio wrth goreograffu nac i feddwl am syniadau, ond hoffwn arbrofi mwy gyda hynny wrth imi ddechrau coreograffu fy ngwaith fy hun.  Roedd y dawnswyr hefyd yn cael cyfle i ymarfer eu darnau gyda’r esgidiau y byddant yn eu gwisgo yn ystod y sioe, er mwyn dod i arfer â nhw.

Rwyf wir wedi mwynhau fy amser gyda CDCCymru yr wythnos hon, a chael gweld sut mae’r dawnswyr yn gweithio a sut maent yn creu darnau mor arbennig. Rwy’n hynod ddiolchgar i CDCCymru am y profiad gwych hwn, ac edrychaf ymlaen at ymuno â’r Partneriaid Rhaglen ym mis Medi am flwyddyn arall.